CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 34
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
1 Nguyễn Văn Hóa Viện Chuyên ngành bê tông
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan DD,CN
2 Đỗ Hồng Lương Viện Địa kỹ thuật
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan DD,CN
3 Nguyễn Huy Long Viện Địa kỹ thuật
Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa chất. DD,GT,NN
4 Lê Huy Sơn Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD, CN
5 Nguyễn Võ Thông Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng thiết kế xây dựng – kết cấu
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- DD, CN
- DD,CN, HT
- DD,CN, HT


6 Nguyễn Văn Thà Phân Viện Khoa học Công nghệ xây dựng Miền Nam
- Chất lượng thiết kế xây dựng – kết cấu
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD, CN
7 Tạ Minh Nghi Phân Viện Khoa học Công nghệ xây dựng Miền Nam
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng – kết cấu
DD, CN
8 Uông Hồng Sơn Phân Viện Khoa học Công nghệ xây dựng Miền Nam
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD, CN
9 Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Tư vấn thiết kế và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng – kết cấu
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD, CN
10 Võ Thanh Hùng Trung tâm Tư vấn thiết kế và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN,GT, NN, HT