CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 59
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
41 Hoàng Mạnh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD, CN
42 Đỗ Tiến Thịnh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng. DD, CN
43 Hoàng Anh Giang Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình
Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN
44 Hoàng Minh Đức Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN
45 Đỗ Thị Lan Hoa Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD
46 Lê Phượng Ly Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD
47 Chu Mạnh Hà Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN
48 Trần Quốc Toán Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN
49 Lê Thuận An Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác liên quan
DD, CN
50 Đỗ Văn Công Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN